فقط يك معجزه مى توانداستقلال رادرليگ پانزدهم قهرمان كند.انهابايدبازى خودرادرقم مقابل صباى علي دايي ببرندوهمزمان پرسپوليس واستقلال خوزستان به راه اهن وذوب اهن ببازند.اتفاقى بسياربعيدكه البته روى كاغذمحتمل است امادرميدان عمل بسياردورازدسترس.درصورت وقوع اين سه نتيجه كه احتمال ان يك به نه است انگاه جام پانزدهم به طرزشگفت اورى روى دستان سيدمهدى رحمتى بالامي رود.ازانجايى كه اميداخرين چيزي است كه مى ميرداستقلال باكورسويى ازاميدراهي قم مى شودتابراى حداقل اميد، حداكثرتلاشش راانجام دهد.

 

 

منبع : فوتبالی |قهرمانی استقلال در لیگ برتر نیازمند یک معجزه؟
برچسب ها :